Артерико ДООЕЛ ул. "3" бр.180 Визбегово 1000 Скопје Р.Македонија

Тел: +389 2 2652 222
Моб: 070 554 664
Е-маил: arteriko1@yahoo.com
Работно време:
Понеделник – Петок
од 8-14 часот и од 18-20 часот
Сабота 09-14 часот

Сопственик Мандалов Петар

Стручен консултант и одговорен за производство
М-р дипл. Фарм. Ангелина Мандалова Видеска
тел. 078 588 422.